دسته: موازین قضائی

دایرة المعارف سوالات حقوقی

موازین قضائی

نقد و بررسی یک رأی؛ تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه

مهدی صرافی خلاصه جریان پرونده خانم (ف) تقاضای تعقیب کیفری آقای (ح) که کارمند دولت میباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار یافته از شعبه دادگاه…ادامه برای خواندننقد و بررسی یک رأی؛ تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه

موازین قضائی

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود «نظریه شماره: 2240/7- 12/4/1389» ضمانت اجرای تعهد وثیقه‌گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان…ادامه برای خواندنفوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود

موازین قضائی

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شكایات متعدد در دادخواستی واحد بلااشكال است

رأی شماره 312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها مختلف است .     تاریخ دادنامه: 25/7/1390   …ادامه برای خواندنرأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شكایات متعدد در دادخواستی واحد بلااشكال است

موازین قضائی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح

ضابطین در محدوده شرح وظایف قانونی خود و در صورت بیم فرار متهم مجاز به استفاده از دستبند میباشند . نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح شماره…ادامه برای خواندننظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح

موازین قضائی

تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل

سیامک بهارلوئی اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان در بخشنامه شماره 12970/88/103 با ارسال تصویر دادنامه شماره 657 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید‌نظر استان، مورد ابطال سند وکالت‌نامه شماره…ادامه برای خواندنتلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل

موازین قضائی

پرداخت بهای سكه های طلا به قیمت زمان تحویل

نشست قضایی مورخ21/3/88قضات دادگاههای حقوقی و خانواده شهرستان اصفهان  سئوال: در صورتی كه عین به وجه رایج تبدیل شده باشد و در قبال آن ملكی از محكوم علیه توقیف و…ادامه برای خواندنپرداخت بهای سكه های طلا به قیمت زمان تحویل

موازین قضائی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حق الوکاله متعلقه درموارد صدور قرار رد دادخواست

 سؤال :   ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده…ادامه برای خواندننظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حق الوکاله متعلقه درموارد صدور قرار رد دادخواست

موازین قضائی

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری : عرضه قلیان در قهوه خانه ها با هر نوع توتون و تنباکو ممنوع

تاریخ دادنامه: 25/7/1390   شماره دادنامه: 311    کلاسه پرونده: 87/208 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه…ادامه برای خواندنرأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری : عرضه قلیان در قهوه خانه ها با هر نوع توتون و تنباکو ممنوع