دسته: حقوق مالکیت

حقوق مالکیت

خوانده دعوی در الزام به انتقال با فرض بلاوارث بودن فروشنده

      متن پرسش :چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را که دارای سند ثبتی است به صورت مبایعه نامه بفروشد و قبل از انتقال سند رسمی فوت نماید.…ادامه برای خواندنخوانده دعوی در الزام به انتقال با فرض بلاوارث بودن فروشنده