چگونگی قبول ماترک از ناحیه وراث

سؤال:

 شخصی به موجب یك فقره چك از صادركننده آن مقداری به میزان مندرج در چك طلبكار بوده كه شخص فوت می‌نماید و ورثه ماترك را قبول می‌كنند. طلبكار جهت وصول طلب به یكی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‌نماید، تكلیف دادگاه چیست در حالی كه سایر وراث در دعوا دخالت ندارند.

نظریه شماره450/7 ـ 29/1/1384 اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

چنانچه وراث ماترك را قبول كرده باشند چك بلامحل می‌تواند به هر یك از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از ماترك، مراجعه نماید و در صورتی كه برای وصول تمام وجه چك تنها به یكی از ورثه مراجعه كند دادگاه می‌تواند فقط به نسبت سهم‌الارث، وارث مذكور را محكوم نماید.