دسته: حقوق تعهدات

حقوق تعهدات

جایگاه قانونی تعیین وجه التزام و خسارت تأخیر در قرارداد

      متن پرسش :چنانچه معامله ای با شرایط ماده 190 قانون مدنی (با عنوان مبایعه نامه) و به صورت عادی انجام شود و ضمن معامله قسمتی از ثمن…ادامه برای خواندنجایگاه قانونی تعیین وجه التزام و خسارت تأخیر در قرارداد